Free Software Pact in Dutch

De April MediaWiki
Révision datée du 31 janvier 2014 à 15:22 par Jtadeusz (discussion | contributions) (Page créée avec « The official version of the text: - in English : http://new.freesoftwarepact.eu/public/Free-Software-Pact-2014_EN.pdf - in French http://new.freesoftwarepact.eu/publi... »)
(diff) ← Version précédente | Voir la version actuelle (diff) | Version suivante → (diff)

The official version of the text:

- in English : http://new.freesoftwarepact.eu/public/Free-Software-Pact-2014_EN.pdf

- in French http://new.freesoftwarepact.eu/public/Free-Software-Pact-2014_FR.pdf

translation of the text of the Free Software Pact

HET VRIJE SOFTWARE PACT

Een gemeenschappelijk goed te beschermen en ontwikkelen.

Ik ben kandidaat(ate) voor de regionale of Europese verkiezingen 2014

Ik ben mij ervan bewust

dat het werk verricht door de leden van Vrije Software bijdraagt tot het behouden van de fundamentele vrijheden in dit digitale tijdperk, tot het delen van de kennis en tot de strijd tegen de “digitale kloof”. Voor het publiek betekent het ook een unieke gelegenheid eveneens voor de technologische onafhankelijkheid en het concurrentievermogen van onze gewesten, gemeenschappen, van België en Europa. Le Vrije Software is een gemeenschappelijk goed te beschermen en ontwikkelen. Het bestaan ervan berust op het recht van de auteur om zijn software met de broncode openbaar te maken en om iedereen toe te staan die software te gebruiken, te kopiëren, aan te passen en opnieuw te verdelen in de oorspronkelijke of een gewijzigde versie.

Ik ben daarom bereid om

vrije softwares en open standaarden bij voorkeur te laten ontwikkelen en gebruiken in de instellingen, overheidsdiensten en diensten onder mijn bevoegdheid of die door partners beheerd worden; zulke initiatieven systematisch te ondersteunen door de vrije softwares en open standaarden te laten ontdekken door de publieken die ervan kunnen profiteren; de rechten van de auteurs en gebruikers van vrije softwares te verdedigen, inclusief door de wijziging te verzoeken van alle juridische bepalingen die ze in gevaar kunnen brengen en door me tegen elk project of voorstel te verzetten dat ze zou willen beperken.


Naam :

Kandidaat voor Parlement :

(Europees / Waals / Vlaams / Brussels gemeenscap)

Voornaam :

Lijst / partij :

Positie in de lijst :

Personalia :

Adres :

Postnummer :

Gemeente :

Telefoonnummers :

Mail :

Fax :

Op :

Te :

Handtekening :


Te versturen naar:

Beschikt U over een scanner, dan kunt U dit ondertekende pact mailen naar [adress]


Document van de Europeese initiative FreeSoftwarePact.eu en de Frans initiative Candidats.fr van April. Meer informatie : contact@april.org / contact@freesoftwarepact.eu